EU Projects

Tytuł projektu: MedSilesia Go Global 4.0

Opis projektu:

Celem projektu jest kontynuacja rozpoczętej przez spółkę Vimex strategii ekspansji międzynarodowej, poprzez zapewnienie rozpoznawalności marki Vimex Endoscopy na rynkach zagranicznych, znaczący rozwój firmy w oparciu o zyski z działalności eksportowej, pozyskanie nowych kontrahentów zagranicznych, skuteczna promocja i zwiększenie eksportu produktów firmy. 

Wartość projektu: 298 972,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 209 280,89 zł

Numer umowy o dofinansowanie: 20191216-U0-GAPR-GoGlobal4.0-VIMEX-655

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Tytuł projektu: „Międzynarodowa promocja produktów polskiej marki Vimex Endoscopy® w programie dedykowanym branży sprzętu medycznego”

Opis projektu:

Celem projektu jest kontynuacja strategii ekspansji międzynarodowej spółki Vimex poprzez uczestnictwo w wybranych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, indywidualnych zagranicznych misjach gospodarczych oraz działania informacyjno-promocyjne, na terenie rynków perspektywicznych: USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz państw BRICS – Brazylii, Chin, Indii, RPA i Rosji.

Wartość projektu:  325 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 195 360,00 zł

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-24-0004/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Tytuł projektu: “Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa Vimex poprzez udział w programie promocji branży sprzętu medycznego.”

Opis projektu:

Celem projektu jest udział firmy w programie promocji branży sprzętu medycznego poprzez uczestnictwo w wybranych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, w indywidualnych misjach gospodarczych za granicą, zakup profesjonalnych usług doradczych dla stworzenia kompleksowej strategii wejścia na rynki perspektywiczne oraz działania informacyjno-promocyjne. Działania promocyjne przewidziane w projekcie będą prowadzone na terenie rynków perspektywicznych: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji oraz Singapuru.
Efekty projektu: efektem projektu ma być ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa oraz promocja polskiej przedsiębiorczości i marek produktowych na świecie.

Wartość projektu: 723 317,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 240 842,62 zł

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-24-0010/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Rodzaj i forma otrzymanej pomocy: Subwencja Finansowa PFR

Numer umowy: 109000041001931SP

Wartość przyznanej pomocy: 260 010,40 zł

Rodzaj pomocy: Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­19 w ramach limitu 800.000 EUR

Rodzaj i forma otrzymanej pomocy: Dotacja na kapitał obrotowy

Numer umowy: POIR.03.04.00-24-0015/20-00

Wartość przyznanej pomocy: 217 763,34 zł

Rodzaj pomocy: Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­19 w ramach limitu 800.000 EUR

Rodzaj i forma otrzymanej pomocy: Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19

Numer umowy: 24000/CV-19/12113672

Wartość przyznanej pomocy: 145 654,95 zł

Rodzaj pomocy: art. 15g ustawy Tarcza Antykryzysowa / ze środków FGSP

Rodzaj i forma otrzymanej pomocy: Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem,

przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Numer umowy: 24000/CV-19/14326797

Wartość przyznanej pomocy: 154 835,79 zł

Rodzaj pomocy: art. 15g ustawy Tarcza Antykryzysowa / ze środków FGSP