Ogólne warunki dostaw

1. Zakres obowiązywania

1.1. Sprzedaż i realizacja dostaw przez Vimex Sp. z o.o. („Dostawca”) odbywa się wyłącznie dla podmiotu gospodarczego, nie będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą („Nabywca”) na podstawie poniższych warunków.

1.2. Odmienne warunki obowiązują tylko wtedy, gdy Dostawca wyraził na to swoją zgodę na piśmie.

1.3. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Dostaw („OWD”) wymagają formy pisemnej.

1.4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWD, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.).

1.5. Jeżeli z mocy prawa lub na podstawie umowy poszczególne części OWD zostaną wyłączone, to nie narusza to pozostałych punktów.

2. Oferta i potwierdzenie zamówienia

2.1. Wszystkie oferty Dostawcy mają określony termin ważności. Dokumenty Dostawcy związane z ofertą, takie jak: zdjęcia, rysunki i inne dane mają jedynie charakter informacyjny, chyba, że w jednoznaczny sposób zostały określone przez Dostawcę lub strony jako wiążące.

2.2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie pisemnej umowy, zamówienia pisemnego złożonego faxem, e-mailem lub przesłanego listownie przez Nabywcę. Zamówienie uznane jest za przyjęte wtedy, gdy zostanie potwierdzone przez Dostawcę na piśmie lub w innej uzgodnionej formie. Uzupełnienia, zmiany bądź dodatkowe ustalenia dokonane w sposób elektroniczny, telefoniczny lub ustny wymagają dla swojej skuteczności potwierdzenia przez Dostawcę na piśmie lub w innej uzgodnionej formie.

2.3. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Nabywca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Dostawcę związanych z realizacją tego zamówienia.

2.4. Złożenie zamówienia u Dostawcy jest jednoznaczne z akceptacją OWD, chyba że Strony pisemnie uzgodniły inaczej.

3. Prawa autorskie i zakres dostaw

3.1 Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszystkich dokumentów umowy, takich jak: projekty, rysunki, obliczenia, kosztorysy i dokumentacja projektowa. Dokumenty te nie mogą być powielane i udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Wszelkie prawa wynikające z patentów, wzorów użytkowych itd. należą wyłącznie do Dostawcy, również wtedy, gdy nie zostały jeszcze zgłoszone. Kopiowanie dokumentów Dostawcy jest dozwolone tylko za jego pisemną zgodą.

3.2. Dostawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych zamówionych produktów, o ile nie wpływają one na cenę, jakość i właściwości użytkowe wyrobów.

3.3. Dostawca ma obowiązek umieszczać na przedmiocie dostawy informacje umożliwiające stronom trzecim identyfikację i kontakt z Dostawcą bez pośrednictwa Nabywcy, o ile umowa pomiędzy Nabywcą i Dostawcą nie precyzuje tego w inny sposób.

3.4. Zakres dostaw określa umowa podpisana przez Nabywcę i Dostawcę. Jeżeli nie ma takiej umowy, obowiązujące jest potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę.

4. Ceny i warunki płatności

4.1. Wszystkie ceny, jeżeli nie podano inaczej, wyrażone są w PLN.

4.2. Udzielane przez Dostawcę rabaty i upusty wymagają indywidualnych negocjacji.

4.3. Koszty dostawy do Nabywcy oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w siedzibie Dostawcy.

4.4. Jeżeli Nabywca nie dotrzyma terminu płatności, Dostawca uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych a Nabywca winien bez wezwania zapłacić odsetki, zgodnie z postanowieniami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.) i obwieszczeniem ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.

4.5. Płatność jest realizowana za pośrednictwem przelewu bankowego na konto wskazane przez Dostawcę.

5. Terminy dostaw

5.1. Obowiązują pisemnie uzgodnione terminy. Jeżeli nie ma takich uzgodnień, obowiązujące jest pisemne potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę. Dotrzymanie terminu dostawy jest uzależnione od wykonania przez Nabywcę wszystkich umownych obowiązków tj. terminowe uregulowanie należności, dostarczenie potrzebnych dokumentów, wymaganych zezwoleń itd., chyba, że Strony pisemnie uzgodniły inaczej. Jeżeli te warunki nie zostaną dotrzymane, terminy ulegają odpowiedniemu przesunięciu.

5.2. Uzgodniony termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód mających charakter siły wyższej, za które Dostawca nie odpowiada, np.: nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Dostawcy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, powszechne niedobory materiałowe, surowcowe, o ile przeszkody te będą miały wpływ na wykonanie lub dostarczenie przedmiotu dostawy.

5.3. Termin dostawy został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem przedmiot dostawy opuścił siedzibę Dostawcy lub upłynął uzgodniony przez strony termin do jego odbioru z siedziby Dostawcy.

5.4. Dostawca zastrzega sobie prawo braku realizacji lub odmowy realizacji zamówienia dla Nabywców zalegających z płatnościami.

6. Przeniesienie ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy, ubezpieczenie, opakowanie

6.1. Ryzyko przechodzi na Nabywcę najpóźniej z chwilą rozpoczęcia załadunku przedmiotu dostawy w siedzibie Dostawcy. Wysyłka odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.

6.2. Dostawa może być ubezpieczona na życzenie i koszt Nabywcy. Jeżeli takie ubezpieczenie zostało zawarte, należy zawiadomić Dostawcę natychmiast po nastąpieniu szkody transportowej.

7. Instalacja, uruchomienie oraz obsługa urządzenia

7.1. Instalacja i uruchomienie urządzenia powinno być przeprowadzone przez fachowy personel zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji Używania.

7.2. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, wszyscy użytkownicy powinni bezwzględnie zapoznać się z Instrukcją Używania dostarczoną wraz z urządzeniem.

7.3 Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z Instrukcją Używania.

8. Gwarancja

8.1. Gwarancja musi być przez Dostawcę wyraźnie udzielona na piśmie – adnotacja w ofercie. Podstawą gwarancji nie są dane zawarte w katalogach, dokumentacji ofertowej i innych drukach, jak również w ogólnych materiałach reklamowych.

8.2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Czas gwarancji liczy się od daty wystawienia faktury sprzedażowej.

8.3. Nabywca powinien starannie sprawdzić przedmiot dostawy niezwłocznie po dostawie i ewentualne reklamacje zgłosić Dostawcy w formie pisemnej, a Dostawca po uznaniu reklamacji, powinien wadliwe elementy bezpłatnie naprawić lub według własnego uznania dostarczyć nowe.

8.4. Nabywca jest zobowiązany dać Dostawcy czas i możliwość do usunięcia wad.

8.5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:
nieodpowiednie lub nieprawidłowe użytkowanie, wadliwa instalacja lub uruchomienie urządzenia przez Nabywcę lub osoby trzecie, błędne lub niedbałe użytkowanie – w szczególności uszkodzenia spowodowane przez nadmierne napięcie, naprawa/serwis przeprowadzona przez nieupoważniony personel, nieautoryzowane usunięcie plomb.

8.6. Nabywca ma obowiązek dostarczyć na swój koszt i ryzyko reklamowany sprzęt do siedziby Dostawcy. W przypadku uznania przez Dostawcę reklamacji zgłoszonej przez Nabywcę, zwrot do Nabywcy odbywa się na koszt Dostawcy, natomiast w przypadku nie uznania przez Dostawcę reklamacji zgłoszonej przez Nabywcę, zwrot odbywa się na koszt Nabywcy.

8.7. Dostawca nie ponosi dodatkowych wydatków, w szczególności kosztów transportu, dojazdu, pracy i materiałów wynikłych stąd, że przedmiot dostawy został skierowany na inne miejsce przeznaczenia niż do siedziby firmy Vimex Sp. z o. o.

9. Odpowiedzialność

9.1. Wykluczone są roszczenia Nabywcy z tytułu odpowiedzialności za szkody
i poniesione wydatki z powodu wszystkich naruszeń obowiązków wynikających z umowy / zamówienia i niedozwolonych działań, a w szczególności za następstwa szkód łącznie z utratą zysków.

9.2. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

10. Zastrzeżenie prawa własności

10.1 Przedmiot dostawy pozostaje własnością Dostawcy do momentu dokonania całkowitej zapłaty należności za towar wynikających z umowy.

10.2 W przypadku opóźnienia przez Nabywcę zapłaty za dostarczony lub zamówiony produkt Dostawca uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

10.3. Zastawienie lub przewłaszczenie zastrzeżonych elementów przedmiotu dostawy przez Nabywcę jest niedopuszczalne.

11. Zwrot towarów

11.1. Dostawca nie akceptuje zwrotu zakupionego towaru.

11.2 W szczególnych przypadkach, warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Nabywcę i uznane przez Dostawcę jest to, by były one nieuszkodzone, identyfikowalne oraz dostarczone w oryginalnym opakowaniu.

12. Właściwość sądu i prawa

12.1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszych OWD jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

12.2. Stosunki prawne z Nabywcami podlegają wyłącznie prawu polskiemu.

13. Przetwarzanie danych osobowych

13.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sprzedaży i realizacji dostaw jest Vimex Sp. z o.o., ul. Toruńska 27, 44-122 Gliwice.

13.2. Do spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym rodo@vimex.eu.

13.3. Dane osobowe przetwarzane sa w następujących celach:

  1. A) w celu sfinalizowania sprzedaży i zrealizowania dostawy (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem) – takie dane przetwarzane będą przez okres zamówienia a następnie przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zamówienie zostało zrealizowane.
  2. B) w celach marketingowych (na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody) – takie dane przechowujemy do czasu wycofania dobrowolnie wyrażonej zgody przez klienta.
  3. C) w celach realizacji ewentualnych reklamacji dotyczących zakupów i dostawy – takie dane przechowujemy przez okres reklamacji oraz po jej załatwieniu przez okres 3 lat w celach związanych z ochroną przed potencjalnymi roszczeniami ze strony klienta.
  4. D) w celach archiwalnych na podstawie przepisów prawa (archiwizowanie dokumentów odstawy i sprzedaży przez okres zgodny z przepisami prawa).

13.4. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym zawieranych przez Vimex umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, transportowe związane z celami przetwarzania określonymi w pkt. 13.3.

13.5. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Vimex ma prawo do:

żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia (art. 15 RODO);

żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (w tym celu można skontaktować się bezpośrednio z opiekunem handlowym lub przekazać dyspozycję wycofania zgody na adres mailowy rodo@vimex.eu) (art. 7 pkt. 3 RODO).

13.6. Z przysługujących Państwu praw możecie Państwo skorzystać kierując określone żądanie na adres administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

  1. 7. Vimex ma prawo do zweryfikowania tożsamości osoby kierującej żądanie przed jego rozpatrzeniem i w przypadku negatywnej weryfikacji odmówić rozpatrzenia żądania.
  2. 8. Vimex realizuje żądania w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia i weryfikacji. W szczególnych przypadkach termin 30 dniowy może zostać wydłużony o kolejne 30 dni, przy czym osoba, której dane dotyczą informowana jest przez Vimex o wydłużeniu terminu oraz jego przyczynie.

13.7. Vimex może odmówić realizacji określonego żądania, jeśli uzna, że zachodzą przesłanki określone w art. 15 – 22 RODO. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą jest o tym fakcie informowana.

13.8. W przypadku, gdy uznacie Państwo, że Vimex przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, macie możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13.9. Przetwarzane przez Vimex dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

13.10. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem przez Vimex z usług operatora poczty elektronicznej Gogle Inc. Z siedzibą w Stanach Zjednoczonych USA). Przetwarzanie w takim przypadku odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz instrumentu Standardowych klauzul umownych, które dają gwarancję bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez Google.

13.11. Vimex zapewnia że przetwarzanie danych osobowych odbywa sią zgodnie z przepisami prawa a w szczególności zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi rangi krajowej.